Odborná činnosť
Odborno-pozorovateľská činnosť je zameraná na základné a doplnkové pozorovacie programy, spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie pozorovaní.

Prínos odborných pozorovaní a aktivít spočíva v zapojení sa do celoštátnych, medzinárodných a celosvetových pozorovacích programov, za čo sme boli mnohokrát ocenení a udržiavame tak dobré meno slovenskej astronómie.