Astronomické krúžky
V tomto školskom roku vedú naši odborní pracovníci astronomický krúžok, ktorý navštevuje ho 5 žiakov zo základných škôl v Žiari nad Hronom. Okrem toho úzko spolupracujeme a poskytujeme podporu aj zostávajúcim astronomickým krúžkom v meste a okolí.Členovia krúžku pri praktickom pozorovaní v kupole našej hvezdárne


Deti prvého a druhého stupňa sa v krúžkoch oboznamujú so základmi astronómie, orientácie na oblohe a s praktickým pozorovaním telies na dennej a nočnej oblohe prostredníctvom astronomickej techniky. Tí najlepší z nich sa zúčastňujú jednotlivých stupňov astronomickej súťaže "ČO VIEŠ O HVIEZDACH?". Posledným z úspechov našich žiakov je účasť Martina Minku zo Základnej školy Š. Moysesa v Žiari nad Hronom v celoslovenskom finále v roku 2014 a zisk druhého miesta v I. kategórii tejto vedomostnej súťaže.
Martin Minka pri preberaní ocenenia za druhé miesto v I. kategórii celoslovenského finále ČVOH 2014 z rúk generálneho riaditeľa SUH Mgr. Mariána Vidovenca

V roku 2015 sme v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov usporiadali pre deti z astronomických krúžkov „NOC NA HVEZDÁRNI“. Jej úlohou bolo oživiť prácu v krúžkoch netradičným spôsobom a to formou pobytu spojeného s prenocovaním v priestoroch hvezdárne. V piatok 23. októbra 2015 sa najlepší z každého krúžku v meste Žiar nad Hronom najskôr zúčastnili astronomického programu pozostávajúceho z odpovedí na netradičné astronomické otázky. Ďalej program pokračoval audiovizuálnym pásmom v planetáriu a nakoľko bolo aj priaznivé počasie, zakončili sme ho pozorovaním Mesiaca a objektov jesennej oblohy prostredníctvom astronomickej techniky. Po prenocovaní sme sa v sobotu ráno rozišli domov. Podujatia sa zúčastnilo 9 žiakov a štyria dospelí tvorili pedagogický dozor.Pozorovania počas "Noci na hvezdárni"


Tradičným vyvrcholením aktivít venovaných astronomickým krúžkom v našom okrese počas roka býva súťaž ASTROSTOP. Je to nepravidelne organizovaná súťaž, ktorá má zábavným spôsobom preveriť vedomosti detí navštevujúcich astronomické krúžky. Podujatie sme usporiadali v decembri 2015 v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline. V rámci dobrej spolupráce venovala v roku 2015 ceny do súťaže MO SZA v Žiari nad Hronom z vlastných prostriedkov. Odmenou pre víťaza, ktorým sa stal Marek Novák zo Žiaru nad Hronom bol malý, no ozajstný fragment meteoritu.
Súťaž Astrostop 2015Finalisti Astrostopu so svojimi cenami. Úplne vpravo je víťaz Marek Novák z astronomického krúžku pri KHaP MH v Žiari nad Hronom